Odovzdanie informačnej tabule, múzejného rohu/lapidária a webovej stránky kostola

10.12.2018, Juhász Gábor

Dňa 09.12.2018 bolo v okolí Rímskokatolíckeho kostola Najsvätejšieho Spasiteľa v Hronovciach rušno. V popoludní po nedeľnej omši bolo na verejnom priestranstve pred kostolom, ako aj vo vnútorných priestoroch odovzdaná stála expozícia novovzniknutého múzejného rohu resp. lapidária nášho 800 ročného kostola.

Na parkovisku pred kostolom vedľa barokovej sochy Svätého Jána Nepomuckého bola odhalená a posvätená pánom farárom ThLic. Štefanom Ráczom PhD. nová turistická informačná tabuľa, na ktorej si návštevníci môžu prečítať stručnú históriu trojloďovej románskej baziliky v Hronovciach. Táto informačná tabuľa je spestrená dobovými plánmi, fotografiami a štatistickými údajmi.

Po vonkajšej ceremónii nasledovalo odovzdanie múzejného rohu/lapidária, ktorá sa nachádza v severnej lodi kostola. Na stenu boli vyrobené dve laminátové plachty. Na prvej je znázornený pôvodný text základného kameňa barokovej veže z roku 1759, ktorá bola zničená počas bojov II. svetovej vojny. Vďaka miestnym obyvateľom sa nedávno podarilo nájsť ¼ pôvodnej tabule, ktorá už patrí do inventára kostolného lapidária. Táto laminátová plachta je 1:1 veľkosti s pôvodnou tabuľou. Pod plachtou môžu návštevníci vidieť nájdenú časť kamennej tabule. Na druhej plachte môžeme vidieť pôvodnú neskorobarokovú svätyňu, zachytenú na fotke z 30. rokov XX. storočia. Vedľa nej stojí nová sklenená vitrína, v ktorej sú uložené historické kalichy miestnych opátov, resp. ďalšie hodnotné cirkevné pomôcky. Po celej dĺžke severnej lode sa rozostavili pôvodné časti románskeho muriva, časti stĺpov a iné hodnotné kamenné artefakty. Po historickej prednáške hlavného iniciátora projektu, Bc. Gábora Juhásza, ktorý je predsedom Občianskeho združenia Ferenca Dudicha – Dudich Ferenc polgári társulás nasledovalo kvôli cirkevnému sviatku Nepoškvrneného počatia Panny Márie posvätenie jej drevenej sochy. Táto socha bola kompletne opravená vďaka finančnej zbierky malých vianočných koledníkom so spoluúčasťou miestneho cirkevného zboru pod vedením pána farára Rácza.

Okrem výstavných pomôcok boli vďaka finančnej pomoci Nitrianskeho Samosprávneho Kraja vyrobené pohľadnice znázorňujúce starú podobu kostola, informačné letáky a odovzdaná nová webová stránka kostola (www.leker.sk), pomocou ktorej bude efektívnejšia propagácia kostola Najsvätejšieho Spasiteľa v Hronovciach. 

 

Bc. Gábor Juhász